ERAZMUS+

Šola je že drugič uspela na prijavi za izobraževanje in usposabljanje  učiteljev preko evropskega programa Erasmus +, ki ga vodi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.   Zaznala je potrebe po  znanjih in veščinah povezanih s sodobnimi izzivi poučevanja, zato je projektu mobilnosti dala naslov Opolnomočenje učiteljev za sodobne izzive v poučevanju.  V dveh letih se bodo učitelji podali na deset strukturiranih tečajev v tujino na katerih bodo pridobili znanja iz področij:

  • Interdisciplinarnega pristopa k poučevanju skozi literaturo;
  • ustvarjalnost pri poučevanju in usposabljanju za boljšo motivacijo in vključevanje učencev (tudi ranljivih skupin in učencev s posebnimi potrebami);
  • poučevanje angleščine in glasbe na inovativen način;
  • vključevanje šole v mednarodne projekte in mreženja učencev;
  • usposabljanje učiteljev glede organiziranja in vodenja predšolske vzgoje in dela s starši;
  • strukturiran izobraževalno – pedagoški obisk šol / inštitutov na Norveškem.

 

Učitelji OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ne bodo s tečaji pridobili le novih znanj ampak tudi  izmenjavo izkušenj in prenos dobrih praks neposredno od kolegov iz drugih evropskih držav udeleženih na tečajih. S tem bodo omogočene  priložnosti za vzpostavljanje  mednarodnih stikov, aktivno udeležbo v družbi, razvoj evropskega državljanstva in identitete ter prenos dobrih praks v učne načrte od katerih bodo imeli največ koristi ravno učenci.  Zaradi izjemno dobrih izkušenj s prvo izvedbo projekta Erasmus +  v šol. letu 2017/18, imajo tako šola kot učitelji velika pričakovanja tudi od navedenih  strukturiranih tečajev. Udeleženke mobilnosti bodo pridobile evropsko primerljiva znanja, kompetence, spretnosti in izkušnje na svojem strokovnem področju. Nova znanja bodo pripomogla k njihovi boljši usposobljenosti, kar bo imelo za posledico kakovostnejšo delo z otroki in učenci. 

 Z izmenjavo pridobljenih znanj in pedagoških pristopov, ter posledično implementacijo vseh novosti v redno pedagoško delo bo spodbujeno uvajanje inovativnih pristopov za reševanje izzivov pri delu z otroki in učenci.

Pričakuje se tudi opolnomočenje učiteljev za nadaljnja mednarodna sodelovanja in navezave stikov za uresničevanje novih projektov, s katerimi se bo nadgradila kvaliteta poučevanja na šoli v mednarodno smer izmenjavanja izkušenj in novih izzivov pri poučevanju.

(Visited 270 times, 1 visits today)
Dostopnost