Hišni red

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA

RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD

 

 

 

 

HIŠNI RED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PODGRAD, junij 2008                                                        Ravnatelj:

                                                                                                             Milan Dekleva

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Učenci in delavci šole

1.2 Določila hišnega reda

1.3 Odgovornost šole

1.4 Uporaba hišnega reda

 

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

2.1 Območje šolskega prostora

2.2 Funkcionalno zemljišče šole

 

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

3.1 Poslovni čas šole

3.2 Uradne ure

3.3 Objava uradnih ur

 

4. UPORABO ŠOLSKEGA PROSTORA

4.1 Šolski prostor se uporablja

4.2 Dostop v šolske prostore

4.3 Pouk

 

5. ORGANIZACIJA NADZORA

5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru

5.2 Razpolaganja s ključi vhodnih vrat

5.2.1 Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema

5.2.2 Odgovornost

 

6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb

6.2 Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru

6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov

6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov

6.3.2   Prepoved snemanja

6.3.3   Predvajalniki glasbe

6.3.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

6.4 Ukrepi za varnost med odmori

6.5 Ukrepi za varstvo vozačev

6.6 Zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite

6.6.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca

6.7 Druge oblike ukrepanja

 

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

7.1 Vzdrževanje šolskega prstora

7.2 Dežurtsva

7.3 Dežurstvo učiteljev

7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev:

7.3.2 Naloge dežurnega učitelja v jedilnici :

7.4 Dežurstvo učencev

7.4.1 Dežurstvo v razredu – rediteljstvo

7.4.2 Dežurstvov jedilnici

7.4.3 Dežurstvo pri vhodu

7.5 Šolska prehrana

7.5.1 Šolska kuhinja

7.5.2 Malica v jedilnici

7.5.3 Kosila

7.6 Hranjenje garderobe

7.7 Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

7.8 Ostala določila hišnega reda

7.9 Skrb za čisto in urejeno okolje:

 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8.1 Kršitve pravil hišnega reda

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda

8.3 Obveščanje

8.4 Veljavnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 44. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad (Ur. objave časopisa Snežnik, št. 1/99, s spremembami v UL št. 112/07, ter v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l.  81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel

 

 

 

HIŠNI RED

                                                                                                         

 

 

Osnovna šola RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD  določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

 

       1. splošne določbe,

2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,

3. poslovni čas in uradne ure,

4. uporaba šolskega prostora

5. organizacija nadzora,

6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,

7. vzdrževanje reda in čistoče,

8. prehodne in končne določbe

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:

– uresničevanju ciljev in programov šole,

– varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa,

– urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli,

– preprečevanju škode.

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in

Izobraževanja.

 

1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in

      spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,

– na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter

– na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča.

 

1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.

 

1.4 Uporaba hišnega reda  velja za celotno šolski prostor, površine in zgradbe. Vsaka dislocirana enota ima hišni red, ki vključuje poleg skupnih določil še določila specifična za enoto.

Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno.

 

 

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

 

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.

 

 

2.1 Območje šolskega prostora

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer:

 • objekti Osnovne šole RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD, VVE RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD  in pripadajoče funkcionalno zemljišče.

     

 

2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:

 • šolsko dvorišče,
 • športno igrišče,
 • ograjene površine,
 • ekonomsko dvorišče ter
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo.

 

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

 

3.1 Poslovni čas šole

 

 

Šola  in enota vrtca poslujeta pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek in sicer:

Jutranje varstvo od 6,30  do 7,45
Redni pouk od 7.50 do 14.50
Podaljšano bivanje od 11.25 do 15.40
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole Po urniku mentorjev
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov od 17.30 do 21.30

 

Enota vrtca                                                                      od 5.45  do 15.30

 

Poslovni čas šole in vrtca ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Popoldanske dejavnosti najemnikov ob sobotah je urejena z urnikom prijav za najem telovadnice.

 

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

3.2 Uradne ure

 

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

 

Šola ima uradne ure v dopoldanskem času vsak dan in vsak ponedeljek in sredo v popoldanskem času. Skupni obseg uradni ur je 17, od tega v popoldanskem času 2 uri.

 

 

Prejšnji odstavek ne velja za ravnatelja šole.

 

DAN

OD

DO

DO

DO

ponedeljek

7,30

10,30

Torek

7,30

10,30

Sredo

7,30

10,30

15.00

17.00

četrtek

7.30

10,30

Petek

7.30

10.30

 

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico po uradnih urah, toda ne po 14,00 uri. Z realizacijo popoldanskih uradnih ur (2) v sredo, se delovni čas tajnice v petek zaključi ob 13.00.

 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

–       skupne in individualne govorilne ure,

–       roditeljske sestanke in

–       druge oblike dela s starši

kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Uradne ure za uporabniki storitev v vrtcu so na šoli, govorilne ure za vrtec so v prostorih vrtca po letnem razporedu

Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

 

3.3 Objava uradnih ur

Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.

V času pouka prostih dni šole se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

3.4. Razporejanje polnega delovnega časa

Ravnatelj razporedi delovni čas:
1. z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa z urnikom za pedagoške delavce,
2. z določitvijo ure začetka in konca delovnega časa za administrativno in tehnično osebje.

 

Strokovni in drugi delavci vodijo evidence prisotnosti na delovnem mestu in izrabo delovnega časa, zavod dnevno evidentira  prisotnost in izrabo delovnega časa.

 

4. UPORABO ŠOLSKEGA PROSTORA

 

4.1          Šolski prostor se uporablja

 a) za izvajanje:

 • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,
 • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
 • oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.

b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.

 

c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih šole izven pouka ali izven časa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.

 

4.2          Dostop v šolske prostore

Vstop v šolske prostore

Šola označi na vseh vhodih šolskih stavb urnik, način vstopa in namembnost uporabe  šolskih površin.

 

Vhod v šolo – nižja stopnja je namenjen za učence od 1. do 5. razreda, njihovim staršem ali spremljevalcem, zaposlenim in obiskovalcem šole.

Vhod je odprt od 6.25 do 16.00, ko se konča pouk in podaljšano bivanje. Odklene ga učitelj/ica, ki izvaja program jutranjega varstva. Ob 16.00 ga zaklene čistilka nižje stopnje.

 

Vhod v šolo – višja stopnja je namenjen vstopu v šolo učencem od 6. do 9. razreda, njihovim staršem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.30 do 7.45, nato ga učitelj v jutranjem varstvu zaklene.

Vhod je odprt od 12.15, ko se začne opoldansko varstvo vozačev do 14.05, ko se konča 7. ura pouka. Odklene ga učitelj/ica opoldanskega varstva vozačev, zaklene ga čistilka višje stopnje.

Vhod je odprt tudi vsak prvi ponedeljek v mesecu v času popoldanskih skupnih govorilnih ur za starše.

 

Vhod pri kuhinji lahko uporabljajo samo zaposleni delavci šole – kuharice, ravnatelj, vodja šolske prehrane in hišnik.

 

 

a) Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo

Učenci vozači prihajajo v šolo po voznem redu šolskega avtobusa in se obvezno vključujejo v oddelek jutranjega varstva vozačev.

Učenci (iz Podgrada in ostali nevozači) morajo priti v šolo pravočasno, najmanj  5  in največ 10 minut pred časom določenim za pričetek pouka oz. programa.

Učenci (nevozači) od 1. do 3. razreda lahko vključijo svoje otroke v jutranje varstvo, učenci od 4.do 6. razreda pa se lahko vključijo v jutranje varstvo na osnovi pisne vloge (z utemeljenimi razlogi) ravnatelju.  Učenec zaradi kršitve šolskih pravil lahko izgubi (na osnovi vloge ododbreno) pravico do vključitve v jutranje varstvo.

b) Odpiranje učilnic

Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces.

Učilnice odpirejo učitelji. Če učitelji zaklepajo učilnice v času petminutnih odmorov morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonenja.

c) Prihajanje učencev v šolo

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.

 

V šolo prihajajo učenci ob določeni uri razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblacila.

 

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo. Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.

Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan. Če se ucenecv šolo prirola ali prikotalka mora imeti s seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole.

d) Odhajanje učencev iz šole

Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.

 

Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.

Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo.

 

– Odhodi učencev med poukam

Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:

 • odhod k zdravniku na podlagi napotnice ali drugega dokumenta,
 • predhodno najavljeni športni treningi na podlagi potrdila kluba,
 • obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi vloge glasbene šole.

– Izjemni odhodi ucencev med poukom

Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, ce za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši.

 

V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku o stanju učenca obvestiti razrednika ali šolskao svetovalno delavko.

Razrednik ali šolska svetovalna delavka obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.

Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.

 

Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev.

Učitelj tudi v obrazec vpiše vzrok odhoda učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec odide iz šole.

 

 

e) Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne dejavnosti
V popoldanskem času odklepa vrata mentor interesne dejavnosti, h kateri je učenec namenjen.

 

Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov.

 

Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k dopolnilnim dejavnostim.

 

f) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko vstojo straši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnatelja, po ostalih prostorih pa po predhodni najavi pri dežurnem učencu in ob dovoljenju ravnatelja.

Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.

 

Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

 

4.3 Pouk

Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.

 

 

 

Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami.

 

Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku.

 

Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike in nemotenega pouka lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k svetovalni delavki ali razredničarki. V primeru, da sta zasedeni pošlje učenca k prostemu učitelju ali ravnatelju.

 

Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele ko jo  pospravijo in uredijo in jim to dovoli učitelj.

 

5. ORGANIZACIJA NADZORA

V šoli je organiziran nadzor, ki preprečujejo možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljajo varnost osebam.

 

5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru

      Tehnični nadzor

 1. zaklepanje vhodnih vrat,
 2. alarmni sistem

-je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb,

-ob sprožitvi vklopi zvočni signal ter telefonski klic izbrane osebe varovanja.

 1. protipožarni alarmni sistem

-v primeru požara ali ob drugem dogodku, ko pride do povišanja temperature ali dima, protipožarni sistem sproži zvočni alarm ter telefonski klic na izbrano številko osebe za varovanje.

 1. sistem za osvetlitev zunanjih površin

-reflektorji s fotocelicami so nameščeni za nočno osvetlitev vhodov, ograjenih igralni površin, ki

 preprečujejo morebitna poškodovanja,

– svetilke javne razsvetljave (5), ki so postavljene ob javnih poteh pri objektih šole in vrtca.

      Fizični nadzor

      Razpored nadzora-dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi

      ravnatelj.

      Fizični nadzor izvajajo:

 1. strokovni delavci  –  na hodnikih, garderobah, sanitarijah, površinah za rekreacijski odmor;
 2. hišnik – na vhodu, garderobah, z obhodi v okolici šole;
 3. čistilke – na hodnikih, sanitarijah (v delovnem času popoldne);
 4. učenci – na vhodu, jedilnici, razredu;
 5. mentorji dejavnosti – v popoldanskem času;

 

5.2 Razpolaganja s ključi vhodnih vrat in šiframi alarmnega sistema

Zaradi zaščite in varnosti nepremičnin in premičnin so pod posebnim nadzorom vsi ključi zunanjih vhodnih vrat šole in ključi armnega sistema. Vsak imetnik zgoraj omenjenega ključa podpiše izjavo, ki je arhivirana pri ravnatelju šole.

 

Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delvcu samo v soglasju z ravnateljem  in proti podpisu izjave, ki je priloga pravil.

 

5.2.1 Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema

Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj šole vsakemu upravičencu posebaj.

S šiframi  alarmnega sistema upravičencev je lahko seznanjen samo hišnik šole, razen z glavno šifro, ki jo uporablja ravnatelj šole.

                                                             

5.2.2 Odgovornost

Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja.

Za tajnost  šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno.

Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.

 

6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe:

 • prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov
 • pravila obnašanja v šolskem prostoru
 • upraba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka,…) v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi
 • upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije)
 • vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije);
 • zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z zagotovlje sanitetnea materiala v skadu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
 • ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca
 • upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti),
 • drugi ukrepi

 

 

6.2 Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru

 

Šola sprejme pravila ravnanja za:

 • enoto vrtca (je v isti stavbi)
 • športno dvorano,
 • učilnico za tehniko
 • učilnico fizike, kemije in biologije,
 • učilnico gospodinjstva,
 • jedilnico
 • knjižnico

Šola sprejme pravila ravnanja za dejavnosti:

 • ekskurzije in izlete
 • športne dneve in pohode
 • šole v naravi

 

 

 

6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov

 

6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov

 • V šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom in drugim delom prepovedana.
 • V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa

smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.

 • Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah, …), mu ga učitelj začasno odvzame.
 • Odvzeti mobitel učitelj preda ravnatelju, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše.
 • Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
 • Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

 

6.3.2   Prepoved snemanja

 • Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
 • Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
 • Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

 

6.3.3   Predvajalniki glasbe

Učencem v šoli ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

 

6.3.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

 • Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.
 • Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo

šole.

 • V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati:

– nevarnih predmetov,

– drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.

 • Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču šole.
 • V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).

 

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur,…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti.

 

 

 

6.5 Ukrepi za varstvo vozačev

 • Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozomso obvezno vključeni v varstvo vozačev od 12.20 do 13.20.
 • V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v za ta namen določenih prostorih ali igriščih.
 • Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev.
 • Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

 

6.6 Zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite

Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila:

a) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti  in zdravja delavcev na delovnih mestih in

b) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

 

6.6.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca

Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca.

Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.

 

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

 

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.

 

6.7 Druge oblike ukrepanja

V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec:

– zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko,

– telefonsko obvesti starše,

– povabi starše na razgovor,

– predlaga obravnavo pri šolskem svetovalnem delavcu,

– predlaga razgovor pri ravnatelju.

 

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

 

7.1 Vzdrževanje šolskega prstora

Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:

 • varnost učencem, ki ga uporabljajo,
 • čistoča in urejenost,
 • namembnost uporabe,
 • učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin (travnik, igrišča in dvorišče). Program in razpored urejanja določi vodstvo šole.
 • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.

 

7.2 Dežurstva

 • pred začetkom pouka,
 • med odmori med poukom,
 • po koncu pouka

      Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni:

 • na hodnikih in stopniščih,
 • v učilnicah in jedilnici,
 • v garderobiah in sanitarijah ter
 • na zunanjih površinah namenjenim za rekreacijo.

Razpored dežurstev določa ravnatelj.

7.3 Dežurstvo učiteljev

 

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno, in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.

 

Dežurni učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda.

 

7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev:

 • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost,
 • nadzorujejo gibanje učencev po prostoru,
 • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti,
 • nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja,
 • kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so te urejene in zaklenjene.

 

7.3.2 Naloge dežurnega učitelja v jedilnici :

 • skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,
 • skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico,
 • skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
 • skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
 • skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
 • skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico,

 

Dežurna učitelja v jedilnici imata pravico, da prekineta izdajanje hrane ali odstranita posameznika oziroma skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njunimi navodili.

Dežurnima učiteljema v jedilnici pomaga dežurni učenec.

 

 

 

7.4 Dežurstvo učencev

Učenci 6., 7., 8.  in 9. razreda opravljajo dežurstvo pri vhodu na hodnik nižje stopnje in v jedilnici . Poimenski seznam izdela razrednik. Dežurstvo poteka od 7.45 do 13.05 ure.

 

7.4.1 Dežurstvo v razredu – rediteljstvo

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna in imata sledeče naloge:

 • skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
 • ob prihodu učitelja vzgojno-izobraževalnih programov v razred ga seznanita o odsotnosti učencev,
 • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
 • po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
 • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine,
 • javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine,
 • opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik,

 

7.4.2 Dežurstvo v jedilnici

Učenec, ki opravlja dežurstvo pri vhodu,izvaja tudi dežurno službo v jedilnici. Dežurni:

 • skrbi za urejenost omizja in za čistočo jedilnice,
 • pomaga pri pospravljanju omizij,
 • pomaga pri pometanju in čiščenju jedilnice.

 

 

7.4.3 Dežurstvo pri vhodu

 • Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 6., 7., 8.  in  in 9. razreda. Dežurne učence na dežurstvo

pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z navodili za dežurne učence.

 • V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežurni, za zamenjavo poskrbi razrednik.
 • V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega učenca ne zaupa:

–     v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka težave še poglobila,

–     v primeru, če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečen sankcijski ukrep ali pogosto krši določila hišnega reda,

–     v ostalih primerih, po presoji razrednika.

 • Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka.
 • Dežurni učenec o svojem delu vodi dva pripravljena zapisa: na prvega zabeleži opažanja, opravljene

naloge ipd., na drugega pa podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva.

 • Dežurni:

–     opozarja sovrstnike, da se preobujejo v copate,

–     skrbi za urejenost garderob,

–     sprejema in usmerja obiskovalce šole,

–     skrbi za urejenost šolske okolice (odstranjevanje smeti, zalivanje rož,…)

–     pomaga pri dežurstvu v jedilnici

Dežurni učenec pri vhodu ima ustrezno oznako za dežurnega učenca.

 

7.6 Šolska prehrana

Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

 

7.6.1 Šolska kuhinja

Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme.

 

7.6.2 Malica v jedilnici

Učenci in učitelji morajo upoštevati:

 • urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.  

Potek prehranjevanja v času malice spremljajo dežurni učitelji višje in nižje stopnje.

 

7.6.3 Kosila

Učenci in učitelje morajo upoštevati:

 • urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom
 • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.  

Jedilnik za tekoči mesec je objavljen na oglasni deski pri kuhinji in na spletni strani šole.

 

7.7. Hranjenje garderobe

 • Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.
 • Učenci (6.-9.r) hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi.
 • Učenci (1.-5.r) hranijo obutevin vrhnjo garderobo v garderobi, telovadno opremo v matični učilnici.
 • Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval izprazniti garderobe.
 • Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

 

 

7.8. Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

 • Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
 • Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.
 • Vsi učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

 

 

7.9. Ostala določila hišnega reda

 • Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
 • Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole.
 • Učenci zaposlene na šoli vikajo.
 • Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu.
 • Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez dovoljenja učitelja.
 • Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
 • V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
 • V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu.

 

7.10. Skrb za čisto in urejeno okolje:

 • odpadke mečemo v koše za smeti,
 • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
 • skrbimo za higieno v sanitarijah,
 • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
 • posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju,
 • ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke  pospravijo.

 

 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

8.1 Kršitve pravil hišnega reda

V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l. št. 75/04).

 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do uveljavitve Pravil šolskega reda, vendar najdlje do 31. 8. 2009. Načine zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravilih šolskega reda.

 

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda

Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

 

8.3 Obveščanje

Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.

Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.

 

8.4 Veljavnost

Hišni red je ravnatelj sprejel dne, 18.  7.  2008

Hišni red se začnejo uporabjati s 1. septembrom 2008  in preneha veljati Hišni red sprejet dne 02. 08. 2002 .

 

 

 

 

Številka:   264/2008-264                                                                         Ravnatelj:

 

Podgrad, dne 25. 8. 2008                                                                       Milan Dekleva

 

 

 

(Visited 195 times, 1 visits today)
Dostopnost