Register predpisov republike Slovenije

I.
USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
1.
Splošni državni akti, simboli in prazniki
2.
Človekove pravice in temeljne svoboščine
1.
Volitve in referendum
2.
Politične stranke
3.
Verske skupnosti
4.
Društva
3.
Državna ureditev Republike Slovenije
1.
Državni zbor
2.
Državni svet
3.
Predsednik republike
4.
Vlada
5.
Javna uprava
6.
Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo
7.
Sodišča
1.
Sodni registri
8.
Odvetništvo in notariat
9.
Ustavno sodišce
10.
Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin
11.
Lokalna samouprava
1.
Lokalne volitve in referendum
12.
Obramba in varnost države
4.
Drugo
2.
Denacionalizacija in lastninjenje
3.
Statistika

II.
ZUNANJE ZADEVE IN MEDNARODNI ODNOSI
1.
Mednarodni večstranski akti
1.
Akti o nasledstvu
2.
Pregled po mednarodnih organizacijah in področjih
2.
Mednarodni dvostranski akti
1.
Akti o nasledstvu
2.
Pregledi po državah

III.
NOTRANJE ZADEVE IN UPRAVNO PRAVO
1.
Osebna stanja, prebivalstvo, državljanstvo, tujci
2.
Javni shodi in prireditve
3.
Ustanove
4.
Varovanje ljudi in premoženja
5.
Orožje, eksplozivi in pirotehnična sredstva
6.
Upravno pravo
1.
Upravni postopek
2.
Inšpekcije
3.
Upravni spor

IV.
CIVILNO PRAVO
1.
Lastninska in druge stvarne pravice
2.
Zemljiška knjiga
3.
Obligacije
4.
Dedovanje
5.
Intelektualna lastnina
6.
Civilni sodni postopki
7.
Civilni kolizijski predpisi

V.
KAZENSKO PRAVO
1.
Kazniva dejanja
2.
Kazenski postopek
3.
Izvrževanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev
4.
Prekrški

VI.
GOSPODARSKA UREDITEV
1.
Gospodarski subjekti
1.
Gospodarske družbe
2.
Zadruge
3.
Javni skladi
4.
Zbornice
2.
Vrednostni papirji
1.
Finančni instrumenti
2.
Menica in ček
3.
Ureditev trga
1.
Varstvo potrošnikov
2.
Varstvo konkurence
3.
Kontrola cen
4.
Blagovne rezerve
4.
Informacijska družba
5.
Tehnični predpisi, kakovost in meroslovje
6.
Bančni in monetarni sistem
1.
Banka Slovenije
2.
Banke in hranilnice
1.
Denarna enota
2.
Devizno poslovanje
7.
Finančni predpisi in plačilni promet
1.
Računovodstvo in revizija
2.
Računsko sodišče
3.
Plačilni promet
4.
Pranje denarja
8.
Zavarovalništvo
9.
Razvoj in razvojno načrtovanje
10.
Drugo

VII.
JAVNE FINANCE
1.
Javni prihodki
1.
Davki
2.
Carine
3.
Prispevki
4.
Takse in druge dajatve
2.
Javni odhodki
1.
Financiranje države in lokalnih skupnosti (proračuni)
2.
Javna naročila
3.
Posamezni proračunski odhodki (poroštva, pomoči, krediti …
3.
Premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti

VIII.
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1.
Gospodarske javne službe
2.
Energetika
3.
Rudarstvo
4.
Gradbeništvo
5.
Promet
1.
Ceste
2.
Želežnice in žičnice
3.
Letalstvo
4.
Pomorstvo in plovba po celinskih vodah
6.
Pošta in elektronske komunikacije
7.
Kmetijstvo
1.
Veterinarstvo
2.
Gozdarstvo in lovstvo
3.
Ribištvo
4.
Varna hrana
5.
Varstvo rastlin
8.
Trgovina
9.
Gostinstvo in turizem
10.
Obrt
11.
Druge dejavnosti

IX.
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1.
Vzgoja, izobraževanje in šport
1.
Splošno o vzgoji in izobraževanju
1.
Predšolska vzgoja
2.
Osnovno šolstvo
3.
Glasbeno izobraževanje
4.
Srednje in poklicno izobraževanje
5.
Višje strokovno izobraževanje
6.
Visoko šolstvo
7.
Izobraževanje odraslih
8.
Otroci s posebnimi potrebami
2.
Šport
1.
Varnost na športno – rekreacijskih objektih
2.
Mladina
3.
Raziskovalna in razvojna dejavnost
4.
Kultura
1.
Slovenski jezik
2.
Umetnost
3.
Kulturna dediščina
4.
Arhivska dejavnost
5.
Knjižničarstvo
6.
Mediji
5.
Delovno in družinsko pravo, socialna varnost
1.
Delovno pravo
1.
Splošni predpisi s področja delovnih razmerij
2.
Kolektivne pogodbe
3.
Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter štipendiranje
4.
Sindikati
5.
Varstvo pri delu
6.
Prostovoljstvo
2.
Družinsko pravo
1.
Zakonska zveza in družinska razmerja
2.
Starševsko varstvo in družinski prejemki
3.
Socialna varnost
1.
Socialno varstvo
2.
Varstvo invalidov
3.
Vojni veterani in žrtve vojnega nasilja
4.
Priznavalnine in preživnine
5.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4.
Enake možnosti
6.
Zdravstvo
1.
Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
2.
Zdravstvena in lekarniška dejavnost
3.
Kemijska varnost
4.
Zdravila in medicinski pripomočki

X.
OKOLJE IN PROSTOR
1.
Okolje
1.
Varstvo okolja
2.
Ohranjanje narave
3.
Vode
4.
Jedrska varnost
2.
Prostor
1.
Urejanje in načrtovanje prostora
2.
Graditev
3.
Stanovanje in poslovni prostori
4.
Evidentiranje in vrednotenje nepremičnin

XI.
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

(Visited 120 times, 1 visits today)
Dostopnost